Főoldal » Hírek » Halállal végződött egy munkagép és egy személyautó ütközése - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi és egy nő ellen. A mun­ka­gé­pet veze­tő férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben az 51-es főúton, Duna­pa­taj köze­lé­ben balra akart kanya­rod­ni, de nem vette észre, hogy a sze­mély­au­tót veze­tő nő sza­bály­ta­la­nul előz­ni kezd­te. A sze­mély­au­tó neki­üt­kö­zött a mun­ka­gép rako­dó­vil­lá­já­nak, ami miatt az autó jobb olda­li első ülé­sén utazó sér­tett egy évvel később a kór­ház­ban elhunyt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. szep­tem­ber 6-án reg­gel Duna­pa­taj köze­lé­ben, az 51-es főúton egy mun­ka­gé­pet veze­tett, ami­nek az ele­jén egy rako­dó­vil­la is volt. Nap­pa­li, jó látá­si viszo­nyok vol­tak és az idő is derült volt.

A Kalo­csa felé köz­le­ke­dő férfi egy keresz­te­ző­dés­hez ért, ahol a főút a szem­ből köz­le­ke­dők szá­má­ra kiala­kí­tott kanya­ro­dó sáv miatt kiszé­le­se­dik. Itt elkez­dett balra kanya­rod­ni egy név és szám nél­kü­li útra, de nem győ­ző­dött meg arról, hogy a másik vád­lott egy sze­mély­au­tó­val elkezd­te őt előz­ni. A sze­mély­gép­ko­csit veze­tő nő sza­bály­ta­lan volt, mert „Előz­ni tilos” jel­ző­táb­la és útbur­ko­la­ti jelek is til­tot­ták itt az elő­zést. A sze­mély­au­tót veze­tő nő – ész­lel­ve a mun­ka­gép kanya­ro­dá­sát – balra kor­má­nyoz­ta az autót, de ennek elle­né­re mint­egy 80-85 km/h sebes­ség­gel a mun­ka­gép rako­dó­vil­lá­já­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés után a sze­mély­au­tó a bal olda­li útpad­kán, 180 fok­ban elfor­dul­va állt meg.

A bal­eset­ben a sze­mély­au­tó jobb olda­li első ülé­sén utazó nő – aki­nek a biz­ton­sá­gi öve nem volt becsa­tol­va – olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy folya­ma­tos kór­há­zi keze­lé­se elle­né­re egy évvel később meghalt.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a mun­ka­gé­pet veze­tő vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint a balra kanya­ro­dó jármű veze­tő­je pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés­re nem alkal­mas úton a beka­nya­ro­dást akkor hajt­hat­ja végre, ha meg­győ­ző­dött arról is, hogy bal­ról jár­mű­vé­nek elő­zé­sét vagy kike­rü­lé­sét másik jármű nem kezd­te meg. A másik vád­lott is meg­szeg­te a KRESZ-t, ugyan­is az „Előz­ni tilos” tábla és az útbur­ko­la­ti jelek elle­né­re kez­dett előzni.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett fog­ház, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szemben.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.