Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Halálos baleset egy debreceni felüljárón – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés tör­tént azzal a fia­tal sofőr­rel szem­ben, aki gyor­san haj­tott és neki­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző autó­nak, amely­nek veze­tő­je a hely­szí­nen meg­halt. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 19 éves férfi 2023. janu­ár 7-én, haj­nal­ban, Deb­re­cen­ben vezet­te az autót, mel­let­te egyik isme­rő­se ült és mind­ket­ten hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övet. Az egyik vas­úti felül­já­rón az elkö­ve­tő 85-90 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, azon­ban az út kanya­ru­la­tá­nál gyors­haj­tá­sa és gya­kor­lat­lan­sá­ga miatt áttért a szem­köz­ti sávba, ahol autó­já­nak bal ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a szem­ből sza­bá­lyo­san érke­ző járműnek.

Az ütkö­zés ere­jé­től a szem­köz­ti sáv­ban hala­dó autó veze­tő­ülé­se a becsa­tolt biz­ton­sá­gi öv elle­né­re kisza­kadt a helyé­ről és a sér­tet­tel együtt az úttest­re kiesett.  A jármű 21 éves veze­tő­je olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset során a vád­lott­nak és uta­sá­nak könnyebb, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A vád­lott súlyos KRESZ-szabályszegése miatt jött létre a bal­eset és követ­ke­zett be a sér­tett halála.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tőt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­vány­ként rög­zí­tet­te, hogy a Deb­re­ce­ni  Járás­bí­ró­ság a fér­fit beis­me­ré­se ese­tén 2 év 6 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je és 3 évre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság által a hely­szí­ne­lés során készült, csa­tolt fény­ké­pe­ken a bal­eset­tel érin­tett jár­mű­vek láthatók.