Főoldal » Hírek » Halálos baleset okozása miatt eltiltották, mégis vezetett – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő rövid­del azután, hogy halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től, mope­d­au­tót veze­tett, amely­nek műsza­ki prob­lé­mái miatt ráadá­sul köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet szen­ve­dett. 

A vád sze­rint a nyár­lő­rin­ci fér­fit 2023 ápri­li­sá­ban a bíró­ság halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt négy évre eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től. A férfi az eltil­tás elle­né­re alig négy hónap­pal később, augusz­tus 19-én dél­előtt egy mope­d­au­tót vezet­ve Nyár­lő­rinc köz­pont­já­ban köz­le­ke­dett. Hala­dá­sa során a jármű műsza­ki hibá­ja miatt egy vil­lany­osz­lop­nak haj­tott, ami­nek követ­kez­té­ben a férfi könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, amely sze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki érvé­nyes enge­déllyel ren­del­ke­zik. 2021. május 14-től bűn­cse­lek­mény, ha vala­kit eltil­tot­tak a jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re az eltil­tás hatá­lya alatt jár­mű­vet vezet.

Az ügyész­ség a fér­fit eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát, továb­bá azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 2 évi fog­ház­bün­te­té­sé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a vád­lott által veze­tett és vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött moped látható.