Főoldal » Hírek » Halálos baleset okozása miatti vádemelés- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki két ember halá­lá­hoz veze­tő bal­ese­tet oko­zott Bakony­já­kó és Far­kas­gye­pű között 2019 szep­tem­be­ré­ben.

A 42 éves férfi 2019. szep­tem­ber 28-án dél­után egy kis­busszal köz­le­ke­dett a 83-as számú főút Bakony­já­kó­tól Far­kas­gye­pű felé veze­tő sza­ka­szán. A kis­busz­ban rajta kívül nyolc 15 év alat­ti gyer­mek uta­zott, akik­kel éppen egy sport­ver­seny­ről tar­tot­tak haza­fe­lé. A férfi 90-95 km/órás sebes­ség­gel halad­va egy erős balra ívelő kanyart köve­tő­en figyel­met­len­ség­ből átlép­te a záró­vo­na­lat és áttért a szem­köz­ti sávba, ahol ekkor vele szem­ből, mint­egy 70-80 méter távol­ság­ra sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dett egy sze­mély­au­tó, mely­ben három fia­tal nő uta­zott. A vét­len autó sofőr­jé­nek az idő rövid­sé­ge miatt semmi esé­lye nem volt arra, hogy a más­fél másod­perc­cel későb­bi ütkö­zést bár­mely módon elke­rül­je.

A bal­eset követ­kez­té­ben a szem­be­jö­vő autó sofőr­je a hely­szí­nen, a mögöt­te helyet fog­la­ló utas néhány nap­pal a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en éle­tét veszí­tet­te. A jobb első ülé­sen utazó har­ma­dik sze­mély súlyos sérü­lé­sek­kel túl­él­te a bal­ese­tet. A kis­busz uta­sai közül hat gyer­mek könnyeb­ben sérült.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a bűn­cse­lek­mény elbí­rá­lá­sá­ra ille­té­kes Pápai Járás­bí­ró­ság­nak.