Főoldal » Archív » Halálos balesetet okozott a kanyarban kisodródó autós

Rosszul válasz­tot­ta meg a sebes­sé­gét az a jár­mű­ve­ze­tő, aki 2015-ben, egy borús őszi reg­ge­len, a 25. számú főúton sze­mély­gép­ko­csi­já­val áttért a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li sávba, ahol két szem­be jövő autó­val is össze­üt­kö­zött. A bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, egy sze­mély az éle­tét vesz­tet­te. Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a gon­dat­lan elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A 65 éves férfi 2015. novem­ber 13-án reg­gel 8 óra táj­ban Kere­csend felől haladt Eger irá­nyá­ba a jó minő­sé­gű, szá­raz, asz­falt­bo­rí­tá­sú úton, ahol a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség 90 km/h volt. A vád­lott ezt fel­te­he­tő­en kevés­sel túl­lép­ve köz­le­ke­dett a város felé uta­sá­val, aki úgy fog­lalt helyet mel­let­te a jobb első ülé­sen, hogy nem csa­tol­ta be a biz­ton­sá­gi övét. A főút 9. km-szelvényében, egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban - a nem meg­fe­le­lő­en meg­vá­lasz­tott sebes­ség miatt - a veze­tő elve­szí­tet­te ural­mát a jár­mű­ve felett, az autó meg­csú­szott, és a bal olda­li útpad­ka felé sod­ró­dott. Ekkor vele szem­ben, az osztott-pályás úttest külső for­gal­mi sáv­já­ban egy­más mögött két sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­ko­csi is éppen a kanyar­ba érke­zett, melyek közül a vád­lott autó­ja az első ele­jé­nek vágó­dott, majd arról tovább per­dül­ve a hátul­já­val neki­csa­pó­dott a másik jár­mű­nek.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a bal­ese­tet okozó jár­mű­ben utazó - be nem kötött - sze­mély jobb olda­li abla­kos bor­da­tö­rést szen­ve­dett, amely olyan súlyos trau­más sok­kot oko­zott, hogy a hely­szí­nen az azon­na­li halá­lá­hoz veze­tett.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki maga is könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a fér­fi­val szem­ben, emel­lett hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köte­lez­ze az eddig fel­me­rült 355.000 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re.