Főoldal » Archív » Halálos balesetet okozott a szilveszteri mulatozás után

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bün­tet­te miatt emelt vádat egy 29 éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott 2016. szil­vesz­te­rét Héví­zen töl­töt­te éjsza­ka sze­szes­italt és kábí­tó­szert is fogyasztott.

2017. janu­ár 1-jén a déli órák­ban az M7-es autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba indult az által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val, úgy hogy a még szer­ve­ze­té­ben lévő sze­szes­ital és kábí­tó­szer hatá­sa alatt állt.

Az autó­pá­lyán a vád­lott előtt kb. 105-115 km/h sebes­ség­gel haladt a sér­tet­tek gép­ko­csi­ja, amely­ben ket­ten ültek.

A vád­lott ittas­sá­gá­ból és a kábí­tó­szer­től befo­lyá­solt álla­po­tá­ból ere­dő­en veze­tés köz­ben elaludt és kb. 135-145 km-es sebes­ség­gel hátul­ról az előt­te hala­dó sér­tet­ti gép­ko­csi­ba rohant.

A sér­tet­ti gép­ko­csi a jobb­ol­da­li sza­lag­kor­lá­tot áttör­te, az autó­pá­lya mel­let­ti füves domb­ol­dal­ra csa­pó­dott, majd füg­gő­le­ges ten­ge­lye körül jobb­ra több­ször kör­be­fo­rog­va vissza­csa­pó­dott az úttest­re, ahol megállt.

A hatal­mas ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett gép­ko­csi­ve­ze­tő az ülése hát­tám­lá­ját kitör­te, a biz­ton­sá­gi övről hát­ra­fe­le kicsú­szott, majd a hátsó ülés­tám­lát is áttör­ve a jármű sérü­lé­sei miatt kinyílt hátsó cso­mag­tar­tó ajtó keresz­tül kiesett és pálya­tes­te­ket elvá­lasz­tó ket­tős sza­lag­kor­lát közé zuhant.

A sér­tett a bal­eset során elszen­ve­dett súlyos sérü­lé­sei követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meg­halt, a jobb­ol­da­li első ülé­sen helyet fog­la­ló fele­sé­ge pedig kb. 3-4 hét alatt gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­té­sét eltil­tá­sát indítványozta.