Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott az ittas motoros - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy segéd­mo­tort veze­tő fér­fi­val szem­ben, aki balra kanya­ro­dá­sa során, ittas­sá­ga miatt nem adott elsőbb­sé­get a szem­ből érke­ző moto­ros­nak. A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. ápri­lis 26. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban itta­san vezet­te a segédmotor-kerékpárját Bács­bor­só­don. A vád­lott egy balra kanya­ro­dás során, ittas­sá­ga miatt nem adott elsőbb­sé­get a szem­ből – mint­egy 46-52 km/h sebes­ség­gel – érke­ző és egye­ne­sen hala­dó másik moto­ros­nak, az ügy sértettjének.

A sér­tett, azért, hogy a bal­ese­tet elke­rül­je, féke­zett, emi­att azon­ban a motor­ke­rék­pár­ja felett az ural­mat elve­szí­tet­te, a motor­ról leesett és az úttest­re zuhant, a tovább­csú­szó motor­ja pedig a vád­lot­té­val összeütközött.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­há­zi ellá­tá­sa elle­né­re, egy héten belül meg­halt. A sér­tett bal­eset során elszen­ve­dett sérü­lé­sei és halá­lá­nak bekö­vet­ke­zé­se között köz­ve­tett oko­za­ti össze­füg­gés volt.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azon KRESZ sza­bályt, amely sze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki­nek nincs a szer­ve­ze­té­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol, illet­ve azt is, hogy a balra beka­nya­ro­dó jár­mű­vet veze­tő sze­mély­nek elsőbb­sé­get kell adni a szem­ből érke­ző és egye­ne­sen tovább­ha­la­dó jármű részére.

Az ügyész­ség a fér­fit halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képe­ken a bal­eset­ben érin­tett segéd­mo­tor­ke­rék­pá­rok, vala­mint az egyik moto­ron az ütkö­zés követ­kez­té­ben kelet­ke­zett sérü­lé­sek láthatók.