Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott az óvatlan vasúti átkelés - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki autó­val úgy haj­tott be egy vas­úti átjá­ró­ba, hogy előt­te nem győ­ző­dött meg arról, hogy az átjá­ró felé vas­úti jármű közeledik-e. Emi­att az átjá­ró­ban a vonat­tal össze­üt­kö­zött, és a bal­eset követ­kez­té­ben utasa a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi a fele­sé­gé­vel 2022. már­ci­us 18. nap­ján, este, sze­mély­gép­ko­csi­já­val Kecs­ke­mét­ről Hetény­egy­há­za irá­nyá­ba haladt. A férfi egy föld­út­ra kanya­ro­dott, amit vas­út­vo­nal keresz­te­zett. A vas­úti átjá­ró sem sorom­pó­val, sem fény­jel­ző­vel nem volt biz­to­sít­va. A vád­lott úgy haj­tott be a sínek­re, hogy nem győ­ző­dött meg arról, hogy az átjá­ró felé vas­úti jármű közeledik-e, így nem ész­lel­te a jobb­ról érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő vona­tot. A vonat­ve­ze­tő gyors­fé­ke­zé­se elle­né­re a vonat mint­egy 57 km/h sebes­ség­gel a sze­mély­gép­ko­csi jobb olda­lá­nak ütkö­zött, majd az autót mint­egy 60 méte­ren át maga előtt tolva állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a fele­ség olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, de a vád­lott maga is súlyos, több­szö­rös töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az elkö­ve­tő a vona­ton tar­tóz­ko­dó sze­mély­zet és uta­sok éle­tét, testi épsé­gét is veszélyeztette.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azon KRESZ sza­bá­lyo­kat, ame­lyek sze­rint a vas­úti átjá­ró előtt meg kell állni, ha bár­mely irány­ból vas­úti jármű köze­le­dik, vala­mint biz­to­sí­tat­lan vas­úti átjá­ró­ra jár­mű­vel csak abban az eset­ben sza­bad ráhaj­ta­ni, ha a veze­tő­je meg­győ­ző­dött arról, hogy az átjá­ró felé vas­úti jármű egyik irány­ból sem közeledik.

A fér­fit az ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.