Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott egy fiatalkorú sofőr Soltnál- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fia­tal­em­ber ellen, aki 2020 máju­sá­ban Solt köze­lé­ben az 52-es főúton egy sze­mély­au­tót vezet­ve lesod­ró­dott a pad­ká­ra, majd hir­te­len manő­ve­rek­be kezd­ve neki­üt­kö­zött egy szem­be­jö­vő autós­nak. A bal­eset miatt a szem­be­jö­vő gép­ko­csi utasa a kór­ház­ban meghalt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 17 éves fiú 2020. május 26-án dél­után Solt lakott terü­le­tén kívül, az 52-es főúton vezet­te az apja sze­mély­au­tó­ját Duna­föld­vár irá­nyá­ba. Nap­pa­li, jó látá­si viszo­nyok vol­tak, a nagy for­gal­mú úttest szá­raz volt.

Hala­dá­sa során a vád­lott egy balra ívelő kanyar­ban az út vonal­ve­ze­té­sét nem követ­te meg­fe­le­lő­en, ezért leha­ladt a jobb olda­li, apró kővel szórt útpad­ká­ra. Innen hir­te­len és túl­zot­tan balra kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vet, ami miatt ismét jobb­ra, majd balra rán­tot­ta a kor­mányt. Emi­att az autó a szem­be­jö­vő for­gal­mi sávba csú­szott, ahol a ten­ge­lye körül balra for­du­ló gép­ko­csi mint­egy 44-49 km/h sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött egy szem­ből sza­bá­lyo­san érke­ző autónak.

A szem­be­jö­vő autót veze­tő nő féke­zett és jobb­ra kor­má­nyoz­ta az autó­ját, de az ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni. A vét­len sofőr 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A mel­let­te, becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel utazó férje azon­ban a bal­eset­ben olyan súlyo­san meg­sé­rült, hogy a komoly beteg­ség­ben szen­ve­dő sér­tett a folya­ma­tos kór­há­zi keze­lé­se elle­né­re 2020. augusz­tus 15-én meghalt.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett fog­ház, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a fel­füg­gesz­tés pró­ba­ide­je alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.