Főoldal » Archív » Halálos késelés a kávai lecsófesztiválon

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a Pest megyei Káván meg­ren­de­zett lecsó­fesz­ti­vá­lon nya­kon szúr­ta egy ismerősét.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy férfi Káván, egy ház­ban, de külön lak­rész­ben él a bűn­ügy sér­tett­jé­vel és annak csa­lád­já­val. A gya­nú­sí­tott és a sér­tett kap­cso­la­ta nem volt fel­hőt­len, gyak­ran veszekedtek.

2018. augusz­tus 11-én a falu­ban ún. „Lecsó­fesz­ti­vált” ren­dez­tek, ahova egy­más­tól külön mind­két férfi ellá­to­ga­tott. Este 9 óra körül az ittas gya­nú­sí­tott és a sér­tett között szó­vál­tás rob­bant ki, dula­kod­ni kezd­tek. A gya­nú­sí­tott a vita során elő­vet­te a 8,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kését, és azzal több­ször a nya­kán és a fején meg­szúr­ta a sér­tet­tet, aki a sérü­lé­sei követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A nyo­mo­zás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény ember­ölés bűn­tet­te, mely­nek bün­te­té­si téte­le kima­gas­ló, akár tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, ezért a férfi szö­ké­sé­től okkal lehet tar­ta­ni. Annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy a gya­nú­sí­tott sza­ba­don véde­kez­ve újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. A Pest Megyei Főügyész­ség ezért indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.