Főoldal » Hírek » Halálos késelés lett a vitából - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A felek egy koráb­bi vitás ügyü­ket erő­szak­kal kíván­ták ren­dez­ni, ezért előre egyez­tet­tek talál­ko­zót a IX. kerü­let­ben, ami lövöl­dö­zés­be, majd kése­lés­be torkollt.

A vád­irat sze­rint egy koráb­bi szó­vál­tás miatt konf­lik­tus ala­kult ki a vád­lot­tak - egy 20 és egy 21 éves férfi - és a sér­tett és test­vé­re között, amit a felek egy­aránt erő­szak­kal kíván­tak ren­dez­ni. Ennek érde­ké­ben 2020. janu­ár 20-án, dél­után­ra talál­ko­zót beszél­tek meg a sér­tett és csa­lád­ja IX. kerü­let, Telepy utcai lakó­he­lyé­nél. A talál­ko­zó­ra a 19 éves sér­tett gáz-riasztó pisz­tollyal érke­zett, míg a 20 éves férfi kést vitt magá­val. A sér­tett az utcá­ra kilép­ve elő­vet­te a pisz­tolyt, és több cél­zott lövést adott le a késes elkö­ve­tő irá­nyá­ba. Egy riasz­tó töl­tény a fér­fit a hom­lo­ká­nál elta­lál­ta, felü­le­ti hám­sé­rü­lést okozva.

A vád­lot­tak így meg­bi­zo­nyo­sod­tak arról, hogy a sér­tett nem való­di lőfegy­vert, hanem gáz-riasztó pisz­tolyt hasz­nál, ezért ami­kor abba­hagy­ta a lövöl­dö­zést, vere­ke­dés­re hív­ták ki a test­vé­re­ket. A sér­tett ekkor a test­vé­ré­vel együtt beme­ne­kült a lakó­há­zuk kapu­ján, a két férfi azon­ban üldö­ző­be vette őket. A 20 éves elkö­ve­tő a kést a kezé­ben tart­va sza­ladt a mene­kü­lők után, társa követte.

A 20 éves férfi a test­vé­ré­től lema­ra­dó sér­tet­tet a kapu­alj­ban utol­ér­te, rátá­madt, és a kés­sel több­ször meg­szúr­ta. A bán­tal­ma­zott a föld­re került, ezt kihasz­nál­va a másik vád­lott a sér­tett fölé állt, és ütle­gel­te, miköz­ben a kése­lő társa több­ször meg­szúr­ta, megvágta.

A táma­dók elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről, a 21 éves vád­lott lakó­he­lyé­re men­tek, ahol a férfi elrej­tet­te a társa által hasz­nált kést, vala­mint a sér­tet­től elvett gáz-riasztó pisztolyt.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett még a hely­szí­nen meg­halt, az éle­tét sem­mi­fé­le orvo­si beavat­ko­zás nem ment­het­te volna meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, amit a kése­lő tet­tes­ként, társa bűn­se­géd­ként köve­tett el. Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A ter­hel­tek jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye és vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ferencvarosi-keseles-ket-embert-vettek-orizetbe-a