Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség a hétvégi Üllői úti baleset miatt

Az elsőd­le­ges ada­tok sze­rint 2015. feb­ru­ár 7-én 01 óra 30 perc körü­li idő­pont­ban egy Buda­pes­ten, az Üllői úton köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi balra kanya­ro­dás köz­ben össze­üt­kö­zött a vele szem­ben, a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve, meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés nél­kül köz­le­ke­dő rend­őri szol­gá­la­ti jár­mű­vel. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a szol­gá­la­ti jármű áttért a menet­irány sze­rin­ti szem­be­jö­vő sávba és neki­üt­kö­zött a vele szem­ben köz­le­ke­dő taxi fel­fes­té­sű sze­mély­gép­ko­csi­nak, majd egy osz­lop­ba csa­pó­dott. A bal­ese­tet köve­tő­en a balra kanya­ro­dó jármű veze­tő­je a hely­szín­ről segít­ség­nyúj­tás nél­kül távo­zott. A bal­eset követ­kez­té­ben a rend­őri szol­gá­la­ti jár­mű­ben köz­le­ke­dő két rend­őr a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.09.