Főoldal » Archív » Halálos közúti baleset miatti vádemelés - fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­jé­vel szem­ben, aki nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get egy motor­ke­rék­pá­ros­nak a keresz­te­ző­dés­ben, aki a bal­eset­ben elhunyt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2017. júni­us 12. nap­ján reg­gel Tata lakott terü­le­tén vezet­te a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csit, köz­le­ke­dé­se során egy keresz­te­ző­dés­ben egye­ne­sen kívánt halad­ni, azon­ban nem ész­lel­te a pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés­re alkal­mas úton, hogy Tata köz­pont­ja felől az M1 autó­pá­lya felé, a belső for­gal­mi sáv­ban a sér­tett köze­le­dik egy motor­ke­rék­pár­ral. A vád­lott a kihe­lye­zett „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sa elle­né­re folya­ma­tos moz­gás­sal beha­ladt a keresz­te­ző­dés­be. A sér­tett kése­de­lem nél­kül ész­lel­te a vád­lot­tat, ezért vész­fé­ke­zett, ennek elle­né­re a motor­ke­rék­pár­ja ele­jé­nek jobb részé­vel a sze­mély­gép­ko­csi bal első ajta­já­nak ütkö­zött. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy később 2017. júli­us 15-én a kór­ház­ban elhunyt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott a jár­mű­ve­ze­tés­re jelen­leg alkal­mat­lan, mind­er­re figye­lem­mel indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re, vala­mint a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től hosszabb időre tör­té­nő eltil­tás­ra ítél­je, amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 1 év 8 hónap­ban, a fel­füg­gesz­tés tar­ta­mát 3 évben álla­pít­sa meg.

A bal­eset szem­lé­je során a rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/baleset-tata-belteruleten