Főoldal » Archív » Halálos közúti baleset miatti vádemelés- fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­jé­vel szem­ben, aki nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get egy jár­mű­sze­rel­vény­nek, és a bal­eset­ben az okozó gép­jár­mű jobb első ülé­sén utazó sze­mély elhunyt. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018. május 10-én 10 óra 30 perc­kor Tar­ján felől Tata­bá­nya irá­nyá­ba veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben mel­let­te ült a testvére.

A vád­lott az 1. számú főút­hoz érve a keresz­te­ző­dés­ben nem adott elsőbb­sé­get egy jár­mű­sze­rel­vény­nek, ezért az neki­üt­kö­zött a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi jobb olda­lá­nak. Az ütkö­zést köve­tő­en a teher­gép­ko­csi és von­tat­má­nya a sza­lag­kor­lát­nak ütköz­ve állt meg, míg a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi meg­per­dült, és szin­tén a sza­lag­kor­lát­nak ütközött.

A vád­lott jobb első ülé­sen utazó test­vé­re a bal­eset­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen elhunyt. A bal­eset­ben a vád­lott­nak is bor­da­tö­ré­se keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re, vala­mint a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás­ra ítélje.

A bal­eset szem­lé­je során a rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/halalos-baleset-tatabanyan-1