Főoldal » Archív » Halálos közúti balesetet okozott egy férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a 43 éves komá­ro­mi fér­fi­val szemben.

A férfi 2017. már­ci­us 14-én a sze­mély­gép­ko­csi­já­val Kör­nye felől Tata irá­nyá­ba köz­le­ke­dett. A férfi a 8119. számú úton egy egye­nes útsza­ka­szon a sze­mély­gép­ko­csi bal olda­li részé­vel átha­ladt a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, majd neki­üt­kö­zött a szem­ből sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő, a sér­tett férfi által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­nak. Ezt köve­tő­en a bal­ese­tet okozó férfi gép­ko­csi­ja tovább sod­ró­dott és a szem­ből szin­tén sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi ele­jé­nek ütkö­zött, melyet egy asszony vezetett.

Az első ütkö­zés sér­tett­je olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy hetek­kel később a kór­ház­ban elhunyt.

A máso­dik ütkö­zés sér­tett­je és a bal­ese­tet okozó férfi nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a férfi meg­szeg­te azt a köz­úti köz­le­ke­dé­si sza­bályt, mely sze­rint jár­mű­vel az úttes­ten – az elő­zés és kike­rü­lés ese­tét kivé­ve – annak menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lán, az út- és for­gal­mi viszo­nyok sze­rint lehet­sé­ges mér­ték­ben jobb­ra tart­va kell közlekedni.

A bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.