Főoldal » Hírek » Halálos szerelmi háromszög - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki az utcán köz­le­ked­ve meg­hal­lot­ta volt sze­rel­me kia­bá­lá­sát, ezért bement a házba, és a nőhöz aka­ra­ta elle­né­re sze­xu­á­li­san köze­le­dő új élet­tár­sat olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy az az elszen­ve­dett sérü­lé­sek szö­vőd­mé­nyé­be belehalt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. augusz­tus hónap köze­pén az esti órák­ban, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen, az utcán halad­va, az egyik lakás­ból kia­bá­lást hal­lott. A vád­lot­tal koráb­bi sze­rel­mi viszony­ban lévő nő volt a lakás tulaj­do­no­sa, aki mint­egy két hónap­ja egy másik fér­fit foga­dott magá­hoz. A férfi erő­sen ittas álla­pot­ban pró­bált hozzá sze­xu­á­li­san köze­led­ni, de a nő ezt eluta­sí­tot­ta és ezért kia­bált. A vád­lott az utcá­ról bement a házba, a fér­fit elhúz­ta a nőtől, majd a nőt fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el a lakást, aki távo­zó­ban még látta, hogy a vád­lott a föl­dön fekvő sem­mi­lyen ellen­ál­lást nem tanú­sí­tó sér­tet­tet a fején több­ször megütötte.

Az ese­mé­nye­ket látva, a nő ijed­té­ben átsza­ladt a szom­széd­já­hoz segít­sé­get kérni, ami­kor vissza­tért a lakás­ba, a sér­tett esz­mé­let­len álla­pot­ban feküdt a földön.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sá­tól a sér­tett köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes kopo­nya­csont, áll­csont, járom­ív és soro­zat bor­da­tö­rést szen­ve­dett el, halá­la a sérü­lé­sek­hez szö­vőd­mény­ként tár­sult tüdő­gyul­la­dás miatt állt be. A sérü­lé­sek és a halál beáll­ta között köz­ve­tett oksá­gi össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.