Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Halálos tolatás – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek figyel­met­len tola­tá­sa olyan súlyos bal­eset­hez veze­tett, amely­nek követ­kez­té­ben végül a sér­tett éle­tét vesztette. 

A vád sze­rint a sofőr 2021 novem­be­ré­ben az egyik hat­va­ni par­ko­ló­ból hát­ra­me­net­ben kívánt elin­dul­ni a kocsi­já­val. Ezzel egy­idő­ben a sér­tett gya­lo­go­san köz­le­ked­ve meg­állt a gép­jár­mű bal hátsó sarok­ré­sze mögött, mert át akart menni az úttest túl­ol­da­lá­ra. A vád­lott figyel­met­le­nül kezd­te meg a tola­tást, így a kocsi hátsó részé­vel elütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett.

A bal­eset­ben a férfi súlyos sérü­lést szen­ve­dett, majd a kór­ház­ba kerü­lés után kiala­kult szö­vőd­mény miatt pár nap múlva elhunyt.

A vád­lott a KRESZ tola­tás­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyát szeg­te meg. A bal­eset és a sér­tett halá­la között pedig – tekin­tet­tel a szö­vőd­mé­nyes álla­pot­ra – köz­ve­tett oko­za­ti össze­füg­gés volt.

Az ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a figyel­met­len sofőrt, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A képet egy biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te. A képen a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne és annak kör­nye­ze­te sze­re­pel. A kis képen a bal­ese­tet okozó jármű látható.