Főoldal » Archív » Halálos tömegszerencsétlenség az M3-as autópályán – fotókkal

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves nő ellen halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

2016. decem­ber hónap köze­pén szer­ve­zett kirán­du­lás­hoz hasz­nált eme­le­tes kiala­kí­tá­sú, 82 sze­mé­lyes autó­busz az éjsza­kai órák­ban Deb­re­cen irá­nyá­ba köz­le­ke­dett Mező­ke­resz­tes köz­igaz­ga­tá­si terü­le­tén az M3-as autó­pá­lyán 100 km/h sebes­ség­gel. Az autó­bu­szon 80 utas tar­tóz­ko­dott, akik közül öt sze­mély hasz­nál­ta az ülé­se­ken rend­sze­re­sí­tett két­pon­tos biz­ton­sá­gi övet. 

A vád­lott az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val 120-130 km/h sebes­ség­gel érke­zett az autó­busz mögül a belső for­gal­mi sávba, majd elha­ladt a busz mel­lett, és mivel a jármű sebes­sé­gét nem az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg, a jég­hár­tyás úttes­ten meg­csú­szott, és a busz előtt átsod­ród­va a külső for­gal­mi sáv­ban a jobb olda­li sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött, ezt köve­tő­en meg­pör­dült, és neki­üt­kö­zött a külső sáv­ban köz­le­ke­dő autó­busz jobb első részének. 

Az ütkö­zést köve­tő­en a busz­so­főr balra kor­mány­zott, így áttért a belső for­gal­mi sávba, neki­üt­kö­zött a bal olda­li sza­lag­kor­lát­nak, majd jobb­ra vissza­kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vet, ami­től az autó­busz meg­bil­lent, a bal­ol­da­lá­ra borult, és mint­egy 21 métert csúsz­va megállt. 

A két jármű ütkö­zé­sét köve­tő­en az azo­nos irány­ban köz­le­ke­dő gép­jár­mű­vek közül továb­bi tíz az autó­busszal, ille­tő­leg egy­más­sal több­szö­rö­sen össze­üt­kö­zött. Közü­lük egy gép­jár­mű a bal­eset hely­szí­nét elhagyta. 

A bal­eset követ­kez­té­ben az autó­busz­ban uta­zók közül hár­man a hely­szí­nen elha­lá­loz­tak, míg két sze­mély a kór­ház­ba szál­lí­tás után halt bele a sérü­lé­se­i­be. Az uta­sok közül továb­bi nyolc sze­mély mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lé­se­ket, míg újabb nyolc sze­mély 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, továb­bá az autó­busz uta­sai és az ütkö­ző gép­jár­mű­vek uta­sai közül huszon­egy sze­mély könnyeb­ben sérült. 

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.

 A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/sites/default/files/wp_20161218_004.jpg

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/tomegszerencsetlenseg-az-m3-as#3