Főoldal » Hírek » Halálra éheztette a megkötött kutyát- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be egy állat­kín­zás miatt elítélt nő ellen a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­hez, hogy a bíró­ság a rábí­zott kutyát halál­ra éhez­te­tő nőt 3 évre tilt­sa el a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok tar­tá­sá­tól.

Az ügy­ben a Bajai Járá­si Ügyész­ség emelt vádat egy nő ellen. A vád sze­rint a nő lány­test­vé­re és élet­tár­sa 2019 őszén a vád­lott­ra bízta a kutyá­ju­kat, egy staf­fords­hi­re ter­ri­er kan ebet. A nő a kutyát egy Baja kör­nyé­ki köz­ség­ben lévő lakó­ház udva­rán tar­tot­ta a két saját kutyá­já­val együtt.

A vád­lott 2019. decem­ber 22-én elhagy­ta az ingat­lant és oda a két ünnep között tért vissza, ez alatt az öccse a ház­ban maradt. 2019. decem­ber 30-án a nő azon­ban már az öccsét is magá­val vitte. A rábí­zott kutyát pedig nyak­örv nél­kül, a nya­kán meg­kö­tött 2,5 méter hosszú lánc­cal egy beton­osz­lop­hoz kötöt­te, majd éle­lem, ivó­víz és búvó­hely nél­kül hát­ra­hagy­ta. A kutya emi­att 2020. janu­ár 3-án elpusz­tult.

Az álla­tot élős­kö­dők is kínoz­ták, pusz­tu­lá­sát az okoz­ta, hogy a vád­lott a téli hideg­ben éle­lem és ivó­víz nél­kül hagy­ta, nem gon­dos­ko­dott róla. A vád­lott saját, meg nem kötött kutyái nem pusz­tul­tak el, ugyan­is az ingat­lan­ról kijut­va élel­met keres­tek maguk­nak. A Bajai Járás­bí­ró­ság a 2020. novem­ber 19-én jog­erős bün­te­tő­vég­zé­sé­ben a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény sze­rint az állat­tar­tó köte­les a jó gazda gon­dos­sá­gá­val eljár­ni, az állat fajá­nak, faj­tá­já­nak és szük­ség­le­te­i­nek meg­fe­le­lő élet­fel­té­te­le­i­ről gon­dos­kod­ni. Az állat­tar­tó gon­dos­kod­ni köte­les az állat meg­fe­le­lő és biz­ton­sá­gos elhe­lye­zé­sé­ről, szak­sze­rű gon­do­zá­sá­ról, szö­ké­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ról. A meg­köt­ve tar­tott vagy moz­gá­sá­ban egyéb módon kor­lá­to­zott állat szá­má­ra is biz­to­sí­ta­ni kell a zavar­ta­lan pihe­nés és sérü­lés­men­tes moz­gás lehe­tő­sé­gét. A vád­lott eze­ket a sza­bá­lyo­kat meg­sér­tet­te, ami ese­tén az ügyész is jogo­sult kere­se­tet indí­ta­ni.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­hez, hogy a bíró­ság az állat­kín­zás miatt elítélt nőt 3 évre tilt­sa el a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok tar­tá­sá­tól, vala­mint köte­lez­ze a per­költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. Az ügyész kere­se­té­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.