Főoldal » Hírek » Halálra gázolta a gyalogost a zebrán az autós

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 79 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2019 októ­be­ré­ben a zeb­rán elütöt­te az úttes­ten átke­lő 81 éves gyalogost.

A bal­eset 2019 októ­be­ré­ben, dél­után tör­tént egy Moson­ma­gyar­óvár­hoz köze­li tele­pü­lé­sen, ami­kor a 81 éves idős asszony a zeb­rán sze­re­tett volna átkel­ni. A 79 éves vád­lott 37-38 km/h sebes­ség­gel haladt, mégis későn ész­lel­te a gya­lo­gost, és féke­zés elle­né­re őt 29-30 km/h sebes­ség­gel elütötte.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­há­zi keze­lés során éle­tét vesztette.

Az elkö­ve­tő meg­szeg­te a KRESZ azon sza­ka­szát, mely sze­rint a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyet foko­zott óva­tos­ság­gal kell meg­kö­ze­lí­te­ni, úgy hogy a jármű veze­tő­je elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get tud­jon tenni.

A vád­lott ter­hé­re rótt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.