Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Halálra gázolta a kerékpárját toló sértettet az ittas gyorshajtó – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő itta­san, a sebes­ség­ha­tárt lénye­ge­sen túl­lép­ve elütöt­te az úttes­ten kerék­pár­ját toló férfit.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. május 28-án, dél­előtt, a meg­en­ge­dett 90 km/óra helyett mint­egy 142-143 km/óra sebes­ség­gel vezet­te autó­ját Kun­fe­hér­tó felől Kis­kun­ha­las irá­nyá­ba, ami­kor meg­lát­ta az úttes­ten átha­lad­ni szán­dé­ko­zó, kerék­pár­ját toló fér­fit. A nő féke­zett, azon­ban ittas­sá­ga és gyors­haj­tá­sa miatt elütöt­te a gyalogost.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azon KRESZ elő­írást, amely sze­rint jár­mű­vet csak az vezet­het, aki­nek nincs a szer­ve­ze­té­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol, vala­mint azt is, amely sze­rint sze­mély­gép­ko­csi­val lakott terü­le­ten kívül leg­fel­jebb 90 km/óra sebes­ség­gel sza­bad közlekedni.

Az ügyész­ség a nőt halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képen a bal­ese­tet­ben részes  autó és kerék­pár látható.

a balesetet okozó gépjármű és az elütött kerékpár szemből