Főoldal » Archív » Halálra gázolta a kivilágítatlan kerékpárost

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2017 októ­be­ré­ben, reg­gel, Sajó­szent­pé­ter kül­te­rü­le­tén, ködös idő­ben, szür­kü­let­ben sebes­ség­túl­lé­pés nél­kül köz­le­ke­dett a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­nát képe­ző tehergépjárművel.

A vád­lott, ami­kor utol­ér­te a teher­gép­jár­mű­vet, meg­kezd­te annak bal­ról tör­té­nő elő­zé­sét, de a rossz látá­si viszo­nyok miatt nem győ­ző­dött meg, és nem is tudott meg­győ­ződ­ni arról, hogy az elő­zés­hez szük­sé­ges távol­ság­ban nem közlekedik-e vele szem­ben más jármű. Így az elő­zéskor figyel­met­len­ség­ből nem látta a kivi­lá­gí­tat­lan kerék­pá­rost, akit elütött. A sér­tett az úttest mel­let­ti füves víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhant, és a teher­au­tó első szél­vé­dő­je betört.

A kerék­pá­ros olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott, éle­tét az ide­je­ko­rán meg­kez­dett szak­sze­rű orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg. 

A vád­lott sérü­lést nem szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be egy­részt, mert a vád­lott sza­bály­ta­la­nul elő­zött, míg a néhai sér­tett a kerék­pár­ral kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok között úgy köz­le­ke­dett, hogy azon sem elől, sem hátul nem volt lámpa és fény­vissza­ve­rő, ille­tő­leg lakott terü­le­ten kívül fény­vissza­ve­rő mel­lényt is visel­nie kel­lett volna.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.