Főoldal » Archív » Halálra gázolta a motorkerékpárost a gondatlan sofőr

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly az elő­zés sza­bá­lya­it meg­szeg­ve elütött egy moto­rost, aki ennek követ­kez­té­ben az éle­tét vesztette. 

Az érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lott egy sze­mély­gép­ko­csi­val 2018. ápri­lis 6. nap­ján, este, a 117. számú úton, Esztergom-Kertváros irá­nyá­ból Tát felé közlekedett.

A férfi a for­ga­lom elől elzárt terü­le­tet érint­ve, illet­ve a for­gal­mi sávo­kat elvá­lasz­tó záró­vo­na­lat átlép­ve, az előt­te hala­dó teher­gép­ko­csi elő­zé­sé­be kez­dett. A vád­lott ezt annak elle­né­re tette, hogy a szem­köz­ti for­gal­mi sáv nem volt sza­bad, hiszen vele szem­ben a sér­tett haladt a motor­ke­rék­pár­já­val, ezért a sza­bály­ta­lan sofőr a jármű bal ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a sér­tett­nek, illet­ve a motor­ke­rék­pár bal első részé­nek. Az ütkö­zés hatá­sá­ra a motor­ke­rék­pá­ros fel­bo­rult és a füves part­ol­dal­nak ütkö­zött, míg a sze­mély­gép­ko­csi irá­nyít­ha­tat­lan­ná vált, majd az útpad­ká­ra hajtott.

A sér­tett az ütkö­zés során olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő pár nap­pal később meg­halt.  A bal­eset és a bekö­vet­ke­zett halál között köz­vet­len ok-okozati össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a KRESZ azon sza­bá­lyát, hogy jár­mű­vet az vezet­het, aki érvé­nyes veze­tői enge­déllyel ren­del­ke­zik, és nincs eltilt­va a jármű veze­té­sé­től, továb­bá a záró­vo­na­lat jár­mű­vel sem átlép­ni, sem érin­te­ni nem sza­bad. Előz­ni pedig akkor lehet, ha az elő­zés cél­já­ból igény­be venni kívánt for­gal­mi sáv olyan távol­ság­ban sza­bad, hogy - figye­lem­mel az előz­ni kívá­nó és a meg­elő­zen­dő jármű sebes­sé­ge közöt­ti különb­ség­re - az elő­zés a szem­be­jö­vő for­gal­mat nem zavarja.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.