Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Halálra gázolta volt élettársa új párját – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi gép­ko­csi­val elütöt­te volt élet­tár­sa új pár­ját, aki ennek követ­kez­té­ben meghalt.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott élet­tár­si kap­cso­la­ta meg­rom­lott, ezért 2017 máju­sá­ban elköl­tö­zött a csa­lád­já­tól. A volt élet­tár­sa néhány hónap múlva új kap­cso­la­tot léte­sí­tett, s a férfi oda­köl­tö­zött hozzá a szé­kes­fe­hér­vá­ri lakás­ba. A vád­lott tudo­más­sal bírt a kap­cso­lat­ról, amit nehe­zen viselt, a nőt kép­te­len volt elen­ged­ni, több­ször indu­la­tos, trá­gár üze­ne­tek­kel, hívá­sok­kal zaklatta.

A férfi 2021. júni­us 1-én autó­val haza­vit­te a gyer­me­kü­ket, majd a kör­nye­ző utcák­ban köröz­ve figyel­te a kör­nyé­ket. Egy idő múlva a sér­tett meg­je­lent, majd sie­tős lép­tek­kel a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­ja felé indult. Ami­kor az úttes­ten haladt, a vád­lott felé kanya­ro­dott, inten­zív gyor­sí­tás­ba kez­dett, és elütötte.

A sér­tett szak­sze­rű orvo­si keze­lés elle­né­re néhány nap múlva bele­halt a sérüléseibe.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­te miatt 10 év bör­tön­bün­te­tés­re, 6 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fellebbezéseket.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott bűnös, vele szem­ben hosszabb tar­ta­mú bün­te­tés kisza­bá­sa szükséges.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.