Főoldal » Archív » Halálra szúrta az anyjára támadó apját

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy har­minc­há­rom éves férfi ellen erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di falu­ban lévő csa­lá­di ház­ban együtt élt szü­le­i­vel, vala­mennyi­en ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak. A vád­lott apja itta­san rend­sze­re­sen vitat­ko­zott csa­lád­tag­ja­i­val, ilyen­kor köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták egy­mást, tett­le­ges­ség­re is sor került közöt­tük, és 2018 júli­u­sá­ban már meg­tör­tént, hogy a férfi kés­sel támadt a feleségére.

2018 decem­be­ré­ben a vád­lott és szü­lei nagyobb mennyi­sé­gű bort fogyasz­tot­tak, közü­lük leg­in­kább az apa itta­so­dott le. A dél­utá­ni órák­ban, a csa­lá­di ház­ban, a vád­lott apja és anyja össze­vesz­tek, a vita hevé­ben a férfi elő­vett egy nagy­mé­re­tű kony­ha­kést, mellyel rátá­madt a fele­sé­gé­re, meg akar­ta szúr­ni. A vád­lott azon­ban bement szü­lei háló­szo­bá­já­ba, oda­lé­pett az apjá­hoz, kicsa­var­ta kezé­ből a kést, majd szá­mon kérte magatartásáért.

Az apja azon­ban vissza akar­ta sze­rez­ni a kést és dula­kod­ni kez­dett a vád­lot­tal, aki ennek során nya­kon és mell­ka­son szúr­ta. A sér­tett ettől erő­sen vérez­ni kez­dett és össze­esett. Az erő­sen fel­in­dult álla­pot­ba került vád­lott azon­ban azt mond­ta az apjá­nak, hogy meg­ér­de­mel­te, mert ő keres­te a bajt, és több­ször köze­pes, illet­ve egy eset­ben nagy erő­vel mell­ka­sán és has­fa­lá­nál meg­szur­kál­ta a föl­dön fekvő apját. A fele­ség meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a fia cse­lek­mé­nyét, ráki­a­bált, hogy ne csi­nál­ja, de a vád­lott nem tudott leáll­ni és ezután is tovább szur­kált. A cse­lek­mény végez­té­vel a vád­lott elküld­te az any­ját a szom­széd­ba, hogy hívja ki a men­tő­ket, ő pedig folya­ma­to­san meg­kí­sé­rel­te újra­élesz­te­ni az apját, azon­ban ez nem járt siker­rel, mivel a tüdő­ket és a szí­vet is sértő szú­rá­sok követ­kez­té­ben elhalálozott.

A vád­lott addig jogos védel­mi hely­zet­ben járt el, amíg az any­ját védte a táma­dás­tól, azért nem bün­tet­he­tő, azon­ban ami­kor a föld­re került és maga­te­he­tet­len álla­pot­ban lévő apját több­ször meg­szúr­ta, ezen cse­lek­mé­nyé­ért bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tartozik.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.