Főoldal » Hírek » Halálra szúrta újszülöttjét az anya - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék külö­nös kegyet­len­ség­gel, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a nőt, aki kegyet­len módon vég­zett újszü­lött gyer­me­ké­vel. Emel­lett a tör­vény­szék a vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti jogát gyer­me­kei, vala­mint jövő­ben szü­le­ten­dő gyer­me­kei vonat­ko­zá­sá­ban is megszüntette.

Az íté­let sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­vá­ros­ban élt, ahol élet­tár­sá­val közö­sen nevel­ték négy kis­ko­rú gyer­me­kü­ket. A nő álla­po­tos lett ötö­dik gyer­me­ké­vel, azon­ban ezt a ter­hes­sé­gét tit­kol­ta, nem járt ter­hes­gon­do­zás­ra és nem vett igény­be orvo­si ellá­tást sem. 2019-ben egy feb­ru­á­ri napon - már kilenc hóna­pos ter­hes­ként - kiment a házuk mögött talál­ha­tó mel­lék­he­lyi­ség­be, ahon­nan vissza­tér­ve közöl­te élet­tár­sá­val, hogy nagyon vér­zik. Ekkor a férfi meg­ijedt és a velük egy udvar­ban lakó édes­any­já­tól, vala­mint roko­na­i­tól kért segít­sé­get. A vád­lott azon­ban a segít­sé­gé­re siető csa­lád­ta­go­kat kiza­var­ta a ház­ból, majd magá­ra zárta az ajtót, mosa­ko­dás­ra hivat­koz­va. Mint­egy 15-20 perc eltel­té­vel élet­tár­sa meg­elé­gel­te ezt, berúg­ta a bejá­ra­ti ajtót és men­tőt hívott az akkor már erő­sen vérző nőhöz. A vád­lott azon­ban tovább­ra is ellen­sé­ge­sen, agresszí­van visel­ke­dett, és mind­vé­gig tagad­ta, hogy szü­lé­si folya­mat indult volna meg nála. Az ellen­ál­lá­sa miatt rend­őri köz­re­mű­kö­dés­sel lezaj­lott kór­há­zi vizs­gá­lat során azon­ban meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy néhány órá­val koráb­ban spon­tán szü­lés tör­tént. Ami­kor erről rokon­sá­ga érte­sült, azon­nal meg­kezd­ték a gyer­mek fel­ku­ta­tá­sát, ám elkés­tek. Az újszü­löt­tet egy taka­ró alá rejt­ve talál­ták meg, de a hely­szín­re kiér­ke­ző men­tők több, siker­te­len újjá­élesz­té­si kísér­let után csak a cse­cse­mő halá­lát tud­ták meg­ál­la­pí­ta­ni. A nő ugyan­is húsz szúrt, met­szett sérü­lést oko­zott, és egy súlyos nyaki érsé­rü­lés miatt az újszü­lött per­ce­ken belül elvérzett.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét mind­vé­gig tagad­ta, sőt igye­ke­zett a gya­nút másra hárí­ta­ni. A tör­vény­szék a tanú­val­lo­má­sok, vala­mint a polig­rá­fos vizs­gá­lat ered­mé­nye alap­ján azon­ban a bűnös­sé­gé­re követ­kez­te­tett, kimond­va ugyan­ak­kor, hogy az élet elle­ni bűn­tett elkö­ve­té­sé­nek indí­té­ka az eljá­rás során nem volt fel­tár­ha­tó. A vád­ha­tó­ság a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést. A vád­lott és védő­je első­sor­ban fel­men­tés, másod­la­go­san pedig a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból élt jogorvoslattal.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, és mivel a cse­lek­ményt kivál­tó indí­tó­ok (motí­vum) fel­de­rí­té­sé­nek és vizs­gá­la­tá­nak min­den élet elle­ni bűn­cse­lek­mény – de külö­nö­sen újszü­lött sérel­mé­re elkö­ve­tett ilyen bűn­tett – meg­íté­lé­sé­ben kiemelt jelen­tő­sé­ge van, ezért az igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tői és pszi­cho­ló­gus szak­ér­tői véle­mény kiegé­szí­té­se cél­já­ból tár­gya­lás tar­tá­sát indítványozta.

A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.