Főoldal » Archív » Halálra verte az édesanyját – előzetesbe került

A Békés Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 46 éves mező­he­gye­si férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki olyan súlyo­san meg­ver­te 83 éves édes­any­ját, hogy bele­halt sérü­lé­se­i­be.

A ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok sze­rint a gya­nú­sí­tott és édes­any­ja között hosszabb ideje rossz volt a viszony. A férfi úgy érez­te, hogy a sér­tett miatt men­tek tönk­re koráb­bi pár­kap­cso­la­tai, és az elmúlt 25 évben az anyja meg­ke­se­rí­tet­te az éle­tét. A férfi a válá­sa után ennek elle­né­re a sér­tet­tel élt, majd vele együtt köl­tö­zött 2017 ápri­li­sá­ban Romá­ni­á­ból Magyar­or­szág­ra, az anyja által vásá­rolt mező­he­gye­si lakás­ba. A gya­nú­sí­tott és a sér­tett között napi szin­tű­ek vol­tak a vesze­ke­dé­sek, a férfi ugyan­is vissza akart köl­töz­ni Romá­ni­á­ba, de ezt saját jöve­de­lem hiá­nyá­ban nem tudta meg­ten­ni. A vesze­ke­dé­sek során a férfi gyak­ran, szin­te napon­ta és egyre dur­váb­ban bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. A férfi 2017. május 24-e és 26-a között három alka­lom­mal is bru­tá­li­san meg­ver­te, test­szer­te ököl­lel nagy erő­vel meg­ütöt­te, meg­rúg­ta az édes­any­ját. A soro­za­tos bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a sér­tett 2017. május 26-án este rosszul lett, ezért a férfi a szom­szé­dok­tól segít­sé­get kért. A föl­dön fekvő sér­tett­hez a szom­szé­dok hív­ták ki a men­tő­ket, akik azon­ban csak a halál beáll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­ta­ni.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel került sor. A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elren­del­te.