Főoldal » Hírek » Halálra verte az ivócimboráját egy férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021 júli­u­sá­ban egy Kecs­ke­mét kör­nyé­ki köz­ség­ben ittas álla­pot­ban ököl­lel és egy szék kar­fá­já­val bán­tal­maz­ta a szin­tén ittas isme­rő­sét, aki a kór­ház­ban bele­halt a sérüléseibe.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett jól ismer­ték egy­mást, gyak­ran fogyasz­tot­tak együtt sze­szes­italt. A két férfi 2021. júli­us 6-án, kora dél­után a sér­tett ott­ho­ná­ban erő­sen leittasodott.

A férfi több­ször leön­töt­te egy pohár víz­zel a sér­tet­tet, aki ezt meg­elé­gel­te. Dühö­sen meg­ra­gad­ta a fotel kar­fá­ját, ami­ben a vád­lott ült, kitör­te és a kezé­ben tart­va távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, aki viszont maradt. A fel­dü­hö­dött férfi fel­állt a fotel­ből, egy­szer meg­ütöt­te a sér­tett orrát. Ezután kirán­tot­ta az isme­rős kezé­ből a törött végű karfát,amivel leg­alább egy­szer, nagy erő­vel fejbe vágta. Az áldo­zat az üté­sek miatt hanyatt esett a szoba pad­ló­já­ra, fej­jel a szek­rény felé.

A férfi a bán­tal­ma­zás után hívta a men­tő­szol­gá­la­tot, de a hely­szín­re érke­ző men­tő­sök­kel agresszí­ven visel­ke­dett, ami­vel aka­dá­lyoz­ta a sér­tett hely­szí­ni ellá­tá­sát. A vád­lott a rend­őrök érke­zé­se előtt elment a hely­szín­ről, de más­nap a rend­őrök őri­zet­be vették.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, majd kór­há­zi keze­lé­se elle­né­re elhunyt.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

A férfi a bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el, amit a bíró­ság szin­tén erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény, testi sér­tés bűn­tet­te miatt sza­bott ki. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta a fel­füg­gesz­tett bör­tön vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét is.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.