Főoldal » Hírek » Halálra verte az unokaöccsét egy kecskeméti férfi - Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020. októ­ber 27-én Kecs­ke­mé­ten egy kala­páccsal fejbe ütöt­te, majd meg­rúg­ta az uno­ka­öccsét, aki két nap­pal később a kór­ház­ban bele­halt a sérüléseibe.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber 27-én dél­előtt a kecs­ke­mé­ti házá­ból kilép­ve ész­re­vet­te, hogy a vele egy udvar­ban lakó uno­ka­öccse a kezé­ben egy kala­pá­csot tart­va egy ajtó­to­kot visz ki az udvarból.

A vád­lott magá­hoz vett az udvar­ban egy bon­tás­ból szár­ma­zó beton­da­ra­bot, az utcá­ra kilé­pő sér­tett után ment és fel­szó­lí­tot­ta, hogy vigye vissza az ajtó­to­kot. A vád­lott a beton­da­ra­bot az uno­ka­öccse felé dobta, de nem talál­ta el.

A sér­tett ekkor meg­for­dult, a vád­lott pedig eléje lépve kicsa­var­ta a kezé­ből a kőmű­ves kala­pá­csot. A kala­pá­csot váll­ma­gas­ság­ba emel­te és a tompa végé­vel egy­szer, köze­pes erő­vel fejbe vágta az uno­ka­öccsét. A sér­tett ettől hanyatt esett a beto­non, de a vád­lott még a nya­kát is megrúgta.

Ami­kor ész­re­vet­te, hogy a sér­tett esz­mé­let­len, a vád­lott a fia­tal­em­bert egy kút­hoz húzta, ahol hideg vizet enge­dett a fejé­re. A sér­tet­tet az érte­sí­tett men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol az inten­zív ellá­tás elle­né­re két nap­pal később meghalt.

A vád­lott szán­dé­ko­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, de a halá­los fej­sé­rü­lés ese­té­ben csak gon­dat­lan­ság ter­he­li, mert a kellő figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­laszt­va nem látta előre, hogy a sér­tett halá­los kopo­nya­sé­rü­lést is szenvedhet.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit a főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra se legyen bocsát­ha­tó. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fény­ké­pek az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tők meg:

Kala­páccsal ütött – a nyo­mo­zók őri­zet­be vet­ték | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)