Főoldal » Hírek » Halálra verte élettársát egy férfi a Hős utcában - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 júli­u­sá­ban, egy X. kerü­le­ti lakás­ban súlyo­san és kitar­tó­an bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, majd az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket elszen­ve­dett nőt magá­ra hagy­ta. Az idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség a sér­tett éle­tét meg­ment­het­te volna.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 decem­be­ré­ben sza­ba­dult egy koráb­bi ügy­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sé­ből. A férfi már korább­ról ismer­te a sér­tet­tet, aki­vel rövid­del a sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en, 2021. év ele­jén élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tet, és a nő X. kerü­let, Hős utcai laká­sá­ba köl­tö­zött. A pár kap­cso­la­tá­ban rend­sze­re­sek vol­tak a konf­lik­tu­sok, vesze­ke­dé­sek, és a kábí­tó­szer­él­ve­ző élet­mó­dot foly­ta­tó vád­lott több­ször bán­tal­maz­ta is a nőt. A sér­tett több ilyen eset­nél a rend­őrö­ket is kihív­ta, de végül a hely­szí­ni intéz­ke­dé­se­ket köve­tő­en, nem kérte a férfi fele­lős­ség­re vonását.

Ilyen előz­mé­nye­ket köve­tő­en, a vád­lott 2021. júli­us 29-én, éjjel, a lakás­ban - pon­to­san nem ismert okból - ismét bán­tal­maz­ta a nőt, ennek során pusz­ta kéz­zel, vala­mint egy esz­köz­zel test­szer­te, kitar­tó­an ütlegelte.

A bán­tal­ma­zást köve­tő­en a férfi az akkor még élet­ben lévő sér­tet­tet magá­ra hagy­va elhagy­ta a lakást. Az elkö­ve­tő csak más­nap haj­nal­ban tért vissza, és azután is csak reg­gel ész­lel­te, hogy a nő nem moz­dul, ezért a szom­szé­dok­hoz for­dult segít­sé­gért. A men­tő­ket az egyik szom­széd érte­sí­tet­te, akik azon­ban már csak a halál beáll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­ta­ni. Az idő­ben érke­ző szak­sze­rű segít­ség a sér­tett éle­tét meg­ment­het­te volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 40 éves fér­fit, mint vissza­esőt, ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorok-a-helyszinen-elfogtak-a-feltetelezett