Főoldal » Hírek » Halált okozó testi sértés a vád - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sze­rint egy 21 éves fia­tal meg­ütött egy haj­lék­ta­lan fér­fit, aki pénzt kért tőle. A sér­tett elesett, beütöt­te a fejét, majd a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 21 éves férfi - a 2020. augusz­tus 30. nap­já­ról augusz­tus 31. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka több barát­já­val együtt egy III. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasztott.

A szó­ra­ko­zó­hely kör­nyé­kén tar­tóz­ko­dott a haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tett is, aki több­ször oda­ment a szó­ra­ko­zó­hely tera­szán dohány­zó ven­dé­gek­hez és kére­ge­tett tőlük. A vád­lott trá­gár sza­vak­kal uta­sí­tot­ta el a sértettet. 

A haj­na­li órák­ban a vád­lott bará­ta­i­val együtt távo­zott a szó­ra­ko­zó­hely­ről, és az annak köze­lé­ben lévő Puskás-szoborcsoporthoz men­tek, hogy ott fény­ké­pez­ked­je­nek. A sér­tett itt is oda­ment hoz­zá­juk, és pénzt kért a vád­lot­tól. A vád­lott ezt eluta­sí­tot­ta, ami­ből a felek között szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet a fején. Az üté­sek­től a sér­tett a föld­re esett és a fejét a tér­kő­ből készí­tett jár­da­bur­ko­lat­ba ütöt­te. A vád­lott ekkor elsza­ladt a hely­szín­ről, majd a közel­ben beszállt az egyik barát­ja által veze­tett gép­ko­csi­ba, aki a jár­mű­vel haza­vit­te őt. A men­tő­ket a szó­ra­ko­zó­hely egyik ven­dé­ge érte­sí­tet­te, akik a sér­tet­tet kór­ház­ba szállították.

A sér­tett a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő napok­ban - a súlyos fej­sé­rü­lé­sek okán - meghalt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 21 éves fér­fi­val szem­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A fel­vé­te­len a bűn­cse­lek­mény előz­mé­nye lát­ha­tó, ami­kor a huszon­éves vád­lott az isme­rő­se­i­vel a szo­bor­cso­port­nál fény­ké­pez­ke­dik. A vád sze­rint nem­sok­kal ezután ütöt­te meg a haj­lék­ta­lan fér­fit, aki pénzt kért tőle.