Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Halált okozó testi sértésbe torkollott a közös pálinkázás

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség egy fér­fi­val szem­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te, egy másik fér­fi­val szem­ben segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, mert a közös pálin­ká­zás során az egyik férfi súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket okoz­va ököl­lel több­ször meg­ütöt­te az emi­att esz­mé­le­tét vesz­tett sér­tet­tet, aki­hez ezután nem hív­tak orvo­si segít­sé­get, a sér­tett az éjsza­kai órák­ban elhunyt.

A vád­lott és a sér­tett férfi 2018. ápri­lis 1-én egy Komárom-Esztergom megyei tele­pü­lé­sen, a vád­lott laká­sán, a dél­előt­ti órák­tól együtt homok­fú­vót sze­rel­tek, köz­ben össze­sen más­fél liter pálin­kát ittak meg együtt. Az esti órák­ban áthív­ták maguk­hoz az ügy másik vád­lott­ját. A sér­tett és az első­ren­dű vád­lott vesze­ked­tek, majd bir­kóz­tak egymással.

Ezt köve­tő­en a vád­lott győz­köd­te a bará­ta­it, hogy ő „ütő­ké­pes”, mely­nek illuszt­rá­lá­sá­ra egy alka­lom­mal jobb öklé­vel a pla­fon­ba ütött, ami ettől az átsza­kadt. A sér­tett a másod­ren­dű vád­lot­tat pro­vo­kál­ta, kérte őt, hogy üsse meg, ám a vád­lott erre nem volt haj­lan­dó, mire sér­tett ütöt­te meg őt, majd ezután lenyugodott.

Ilyen előz­mé­nyek után az első­ren­dű vád­lott a sér­tet­tet arra hívta fel, hogy őt üsse meg, ami­lyen erő­sen csak tudja. A sér­tett erre ököl­lel meg­ütöt­te a jobb arc­fe­lén a fér­fit, aki az arcát még oda is for­dí­tot­ta az ütés­hez. Ezután a vád­lott len­dü­let­ből, nagy erő­vel, ököl­lel, leg­alább 10 alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tett arcát, illet­ve fejét. A sér­tett az üté­sek­től eldőlt, esz­mé­le­tét vesztette.

A vád­lot­tak együtt kihúz­ták a sér­tet­tet az udvar­ra, ott egy hor­dó­nál meg­mos­dat­ták, de sér­tett nem tért magá­hoz. A vád­lot­tak a sér­tet­tet vissza­húz­ták a szo­bá­ba, ott egy kana­pé­nak dönt­ve ültet­ték le, majd a sér­tet­tet magá­ra hagy­va a szo­bá­ból távoz­tak. A szo­bá­ba mint­egy 10 perc eltel­té­vel tér­tek vissza, ott azt ész­lel­ték, hogy a sér­tett­nek már nem vér­zik az orra, és a leve­gőt is tisz­táb­ban veszi. Az első­ren­dű vád­lott a sér­tet­tet az ágyra fek­tet­te, és meg­nyug­tat­ta tár­sát, hogy a sér­tett­nek nem lesz baja, ezért a férfi az ingat­lant úgy hagy­ta el, hogy orvo­si segít­sé­get nem hívott a sértetthez.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy emi­att az éjsza­kai órák­ban meg­halt, ezt az elkö­ve­tő más­nap haj­na­li 5 óra­kor észlelte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az első­ren­dű vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg a másod­ren­dű vád­lot­tat pró­bá­ra bocsá­tás­ra ítél­je, amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, úgy az első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két 4 évben, míg a másod­ren­dű vád­lot­tal szem­ben a pró­bá­ra bocsá­tás tar­ta­mát 2 évben álla­pít­sa meg.