Főoldal » Archív » Halált okozott a férfi ittassága – vádemelés

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség több köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy jász­fény­sza­rui fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a férfi elő­ször 2018. júli­us 9-én oko­zott bal­ese­tet. A vád­lott 21 óra­kor Jász­fény­sza­ru kül­te­rü­le­tén, a 32. számú főúton köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val, mely­ben még ket­ten utaz­tak. A férfi 123-127 km/h sebes­ség­gel haladt, ami­kor egy balra ívelő kanyar­ban a sebes­sé­ge miatt átsod­ró­dott a bal olda­li sávba és össze­üt­kö­zött a szem­ből jövő, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő személygépkocsival.

A bal­eset­ben a vád­lott egyik utasa mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyu­ló kéz­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi 2018. októ­ber 23-án, késő este ugyan­csak Jász­fény­sza­ru kül­te­rü­le­tén, a 3106-os úton egy hamis for­gal­mi rend­szá­mú autó­val súlyos fokú alko­ho­los álla­pot­ban köz­le­ke­dett, négy utast - köz­tük egy kis­ko­rút - szál­lít­va. Egy kanyar­ban 105-115 km/h sebes­ség­gel haladt, ami­kor az ittas­sá­ga és a túl­zott sebes­ség miatt lesod­ró­dott az útpad­ká­ra, ahol az árok falá­nak ütkö­zött és felborult.

A mel­let­te utazó sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg a többi utas és a vád­lott is súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te, és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a vissza­eső fér­fi­val szem­ben. A vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen - amennyi­ben a bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­me­ri - 8 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, 8 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés­re, és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélje.