Főoldal » Archív » Halált okozott a kábítószeres bódulat

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves férfi ellen halált okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2017. novem­ber ele­jén, a veze­té­se előtt olyan pszi­cho­ak­tív anya­got fogyasz­tott, amely hatá­sát tekint­ve moz­gás és egyen­súly­za­va­rok, csök­kent ref­le­xek, eset­le­ges szo­ron­gás, zavart­ság, pánik és hal­lu­ci­ná­ci­ók for­má­já­ban hát­rál­tat­ják a jár­mű­ve­ze­tőt a vész­hely­zet fel­is­me­ré­sé­ben, elhá­rí­tá­sá­ban. A férfi ezt köve­tő­en gép­ko­csi­ba ült, és az esti szür­kü­let­ben köz­le­ke­dett gép­jár­mű­vé­vel a 37-es számú főút­vo­na­lon, Sátor­al­ja­új­hely irá­nyá­ból Sáros­pa­tak felé. A férfi a hala­dá­sa során az egye­nes útsza­ka­szon indo­ko­lat­la­nul áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get, és féke­zés nél­kül fron­tá­li­san ütkö­zött a vele szem­ben köz­le­ke­dő személygépkocsival.

A bal­eset követ­kez­té­ben a biz­ton­sá­gi övvel egyéb­ként bekö­tött, a vét­len sze­mély­gép­ko­csi jobb első ülé­sén ülő férfi és a jobb hátsó ülé­sen helyet fog­la­ló nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, hogy a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték. A  szin­tén a gép­jár­mű­ben utazó fia­tal férfi és a kis­ko­rú sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást, és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tást indítványozott.