Főoldal » Hírek » Halált okozott a kontár villanyszerelő – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves férfi ellen. Az elkö­ve­tő vég­zett­ség hiá­nyá­ban vál­lal­ta el egy csa­lá­di ház vil­lany­sze­re­lé­si mun­ká­la­ta­it, és szak­sze­rűt­len mun­ká­ja utóbb a meg­bí­zó­ja halá­lát okozta. 

A vád­irat sze­rint a fér­fit 2022 janu­ár­já­ban isme­rő­se meg­kér­te, hogy sze­rel­je meg az ott­ho­ná­ban lévő vil­la­mos­há­ló­za­tot. A vád­lott bár szak­irá­nyú vég­zett­ség­gel nem ren­del­ke­zett, mégis elvál­lal­ta a munkát.

A vil­lany­sze­re­lés során sza­bály­ta­lan javí­tá­so­kat és bőví­té­se­ket vég­zett a für­dő­szo­bá­ban talál­ha­tó vil­lany­boj­le­ren, majd ami­kor a sér­tett szólt neki, hogy „csíp a víz”, a vád­lott a boj­ler föl­de­lé­sét kiik­tat­ta. A szak­is­me­ret hiá­nyá­ban elvég­zett mun­ká­la­to­kat köve­tő­en a vád­lott az elekt­ro­mos háló­zat ellen­őr­zé­sét sem végez­te el.

Pár nap­pal később az elekt­ro­mos rend­szer­ben fenn­ál­ló feszült­ség a fém háló­zat­ban - így a für­dő­szo­bá­ban lévő sza­ni­te­re­ken is - meg­je­lent, mely­nek követ­kez­té­ben a 44 éves nő tisz­tál­ko­dás köz­ben halá­los áram­ütést szenvedett.

A bün­tet­len elő­éle­tű, a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és meg­bá­nó fér­fit halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta meg az ügyész­ség. Vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit fog­ház­bün­te­tés­re, mely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel, továb­bá tilt­sa el őt a fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól és köte­lez­ze a közel mil­li­ós bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.