Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hálapénz előre sorolásért – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi és két nő ellen vesz­te­ge­tés miatt. Az orvos az üte­me­zett műtét idő­pont­ját a vád­lot­tak által átadott 100.000 forint elle­né­ben előbb­re sorolta.

A vád­irat sze­rint 2022. nya­rán a férfi adjunk­tus­ként dol­go­zott egy mis­kol­ci kór­ház­ban. A nők hoz­zá­tar­to­zók - anya és leá­nya -, a leány gyer­me­ké­nek orr­man­du­la műtét­re volt szük­sé­ge. Az anya keres­te meg az orvost szak­am­bu­lan­ci­á­já­nak ren­de­lő­jé­ben és annak érde­ké­ben, hogy az üte­me­zett műté­tet hama­rabb végez­zék el, a kór­ház folyo­só­ján 100.000 forin­tot adott át.

A műtét után az anya több­ször ered­mény­te­le­nül keres­te az orvost, így az any­ját, azaz a gyer­mek nagy­szü­lő­jét továb­bi 100.000 forint átadá­sá­val bízta meg, ame­lyet az orvos ismé­tel­ten elfo­ga­dott, így össze­sen 200.000 forin­tot vett át. Az eljá­rás során azt nem lehe­tett meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy a műtét elő­re­ho­za­ta­lá­ra orvo­si­lag indo­ko­lat­la­nul került volna sor.

Az egész­ség­ügy­ről szóló tör­vény ren­del­ke­zé­se sze­rint az egész­ség­ügy­ben dol­go­zó az egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ért sem­mi­lyen pénz­be­li előnyt nem kér­het, illet­ve nem fogad­hat el.

2022 évben a havi mini­mál­bér brut­tó 200.000 forint volt, így az elfo­gad­ha­tó aján­dék­tárgy érté­ke, azaz a hála­pénz 10.000 forin­tot nem halad­ha­tott meg.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak közül tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben az orvos­sal és a műtött gyer­mek édes­any­já­val szem­ben pénz­bün­te­tést, míg a nagy­szü­lő­vel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.