Főoldal » Hírek » Halászati őrrel erőszakoskodott az engedély nélkül horgászó férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 42 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ta a vele szem­ben jog­sze­rű­en eljá­ró halá­sza­ti őr intézkedését.

A vád­lott 2021 júli­u­sá­ban, a Dese­da tónál til­tott helyen és enge­dély nél­kül hor­gá­szott, ami­kor a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő halá­sza­ti őr fel­szó­lí­tot­ta a hor­gá­sza­ti enge­dé­lyé­nek bemu­ta­tá­sá­ra és sze­mély­azo­nos­sá­ga igazolására.

A vád­lott ekkor átadott a sér­tett­nek egy érvény­te­len, 1996-ban kiál­lí­tott tag­sá­gi iga­zol­ványt és egy fogá­si nap­lót, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gát nem volt haj­lan­dó iga­zol­ni, ezért a sza­bály­sér­té­si eljá­rás meg­in­dí­tá­sa érde­ké­ben a halá­sza­ti őr érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Ezidő alatt a vád­lott a hor­gász­fel­sze­re­lé­sét össze­pa­kol­ta, a hor­gász­bot­ját bedob­ta a tóba és közöl­te a sér­tet­tel, hogy ő nem hor­gá­szott, hanem csak sétált a kör­nyé­ken, ami­hez még vic­ce­sen azt is hoz­zá­tet­te, hogy a sér­tet­tet bedob­ja a bot után, majd elin­dult hazafelé.

A sér­tett igye­ke­zett a fér­fit a hely­szí­nen tar­ta­ni, ezért az útjá­ba állt, azon­ban az ittas vád­lott ekkor indu­la­tos lett, és két alka­lom­mal ököl­lel a sér­tett felé ütött, aki az üté­sek elől kitért, ezért sérü­lé­se nem kelet­ke­zett. A sér­tett a kezét a vád­lott mell­ka­sá­ra helyez­ve még ezután is meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni, mivel azon­ban a férfi maga­tar­tá­sa tovább­ra is agresszív volt, végül útjá­ra enged­te a vád­lot­tat, akit az idő­köz­ben kiér­ke­ző kapos­vá­ri rend­őrök fog­tak el az egyik tóhoz köze­li utcában.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.