Főoldal » Archív » Halláskárosodást okozott az ivócimborájának – vádemelés - FOTÓKKAL

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy har­minc­nyolc éves férfi ellen, aki 2018 augusz­tu­sá­ban egy Kalo­csa kör­nyé­ki falu presszó­já­ban úgy meg­ver­te az egyik isme­rő­sét, hogy az esz­mé­le­tét vesz­tő sér­tett súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hal­lás­ká­ro­so­dá­sa pedig jelen­tő­sen rosszabbodott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és sér­tett 2018. augusz­tus 20-án, dél­után, együtt ita­loz­tak egy Kalo­csa kör­nyé­ki falu presszó­já­ban, ami­nek során össze­vesz­tek. A sér­tett a szó­vál­tás után elin­dult a presszó udva­ra felé dohá­nyoz­ni, de az ittas vád­lott a folyo­són utol­ér­te. A koráb­bi vita miatt meg­ra­gad­ta a sér­tett nya­kát, majd tenyér­rel két­szer kisebb erő­vel és egy­szer nagyobb erő­vel meg­ütöt­te a fejét.

A sér­tett az üté­sek miatt elesett, a fejét a folyo­só köves pad­ló­za­tá­ba ütöt­te, és rövid időre az esz­mé­le­tét is elve­szí­tet­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás és az elesés miatt súlyos sérü­lé­se­ket, agy­ráz­kó­dást, a fej­bőr vér­zé­ses sérü­lé­se­it és kopo­nya­űri vér­zést szen­ve­dett. Utób­bi sérü­lés nem volt élet­ve­szé­lyes. A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett már meg­lé­vő hal­lás­csök­ke­né­se jelen­tő­sen rosszab­bo­dott, ami mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got oko­zott, ugyan­is a sér­tett mun­ka­ké­pes­sé­ge is csökkent.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.