Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hallgatótársai és oktatók elektronikus fiókjaihoz fért hozzá – letartóztatták – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság ltar­tóz­ta­tott egy fia­tal fér­fit, aki adat­ha­lász üze­ne­tek­kel fért hozzá hall­ga­tó­tár­sai és okta­tók fel­ső­ok­ta­tá­si elekt­ro­ni­kus fiókjaihoz. 

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a fel­ső­ok­ta­tás­ban tanu­ló elha­tá­roz­ta, hogy adat­ha­lász mód­szer­rel hoz­zá­fé­rést sze­rez saját fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nye hall­ga­tó­i­nak és okta­tó­i­nak az elekt­ro­ni­kus tanul­má­nyi rend­szer­ben lét­re­ho­zott fiók­ja­i­hoz, és ebből ille­gá­lis hasz­not fog húzni. Ennek érde­ké­ben lét­re­ho­zott egy meg­té­vesz­tő email címet, amely­ből a tanul­má­nyi rend­szer­re, mint fel­adó­ra lehe­tett követ­kez­tet­ni, majd 2023 őszén leve­le­ket kül­dött ki arról. A levél­ben arra hívta fel a figyel­met, hogy a cím­zet­tel egy fájlt osz­tot­tak meg a tanul­má­nyi rend­sze­ren keresz­tül és annak meg­te­kin­té­sé­hez a levél­ben talál­ha­tó link­re szük­sé­ges kat­tin­ta­ni. A cím­zet­tek a levél­ben talál­ha­tó link­re kat­tin­tást köve­tő­en egy, a tanul­má­nyi rend­szer beje­lent­ke­zé­si felü­le­té­hez meg­té­vesz­té­sig hason­lí­tó adat­ha­lász web­ol­dal­ra jutot­tak, ahol – mivel azt hit­ték ez sza­bá­lyos belé­pés – meg­ad­ták a beje­lent­ke­zés­hez szük­sé­ges kódot és a hozzá tar­to­zó jelszót.

A gya­nú­sí­tott a beje­lent­ke­zé­si ada­tok­kal 2024 feb­ru­ár­já­ban több tucat hall­ga­tó fiók­já­ba lépett be, és az ösz­tön­díj kifi­ze­té­sek­hez meg­adott bank­szám­la­szá­mot a saját nevé­re veze­tett bank­szám­lák­ra módo­sí­tot­ta és azo­kat így men­tet­te el. Az ösz­tön­díj átuta­lá­sok meg­kez­dőd­tek, azon­ban az össze­sen 2 mil­lió forint felet­ti összeg­nek csak kisebb része, 64.000 forint jutott el a gya­nú­sí­tott­hoz banki azo­no­sí­tá­si nehéz­ség miatt. A férfi ezután két okta­tó fiók­já­ba is belé­pett, majd módo­sí­tot­ta a saját és egy hall­ga­tó társa érdem­je­gye­it, vala­mint vizs­ga­ki­írá­so­kat haj­tott végre, és töröl­te azo­kat. A gya­nú­sí­tott egy másik fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény­ben hason­ló mód­sze­rek­kel továb­bi, össze­sen 2 mil­lió forint össze­gű ösz­tön­dí­jat pró­bált meg­sze­rez­ni, azon­ban végül csak mint­egy 300 ezer forin­tot zsákmányolt.

A fővá­ro­si rend­őrök azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték a hac­kert, akit infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás­sal és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tot­ták meg.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A nyo­mo­zá­si bíró – oszt­va az ügyész­sé­gi állás­pon­tot, hogy a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés szük­sé­ges – 1 hónap­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tást, majd később meg is hosszab­bí­tot­ta a bizo­nyí­tás befo­lyá­so­lá­sá­nak reá­lis veszé­lyé­re tekin­tet­tel. A hosszab­bí­tás­ról ren­del­ke­ző vég­zés egy­elő­re nem végleges.

Az online csa­lá­sok­kal kap­cso­la­tos figye­lem­fel­hí­vá­sok elér­he­tők az aláb­bi linkeken:

https://ugyeszseg.hu/uj-tipusu-csalasok-terjednek/

https://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/vedd-magad-online-az-internet-es-a

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag/csalasok-az-online-terben

https://www.facebook.com/Nemzetivedelmiszolgalat/videos/-mi-is-az-az-anydesk-amit-a-csal%C3%B3k-le-akarnak-t%C3%B6ltetni-a-csal%C3%B3k-elmond%C3%A1sa-szerin/224911120713618/