Főoldal » Hírek » Hamar elfogták a kertészeti tolvajokat Debrecenben - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a két tol­vaj­jal és segí­tő­jük­kel szemben.

A vád sze­rint a két férfi vád­lott 2022. janu­ár 28-án a reg­ge­li órák­ban meg­je­lent egy deb­re­ce­ni ker­té­szet­ben, ahol a vásár­ló­tér­ben maguk­hoz vet­tek hat darab met­sző­ol­lót, amit a fia­ta­labb vád­lott a ruhá­za­tá­ba rej­tett, majd kimen­tek az üzlet­ből. Az elkö­ve­tők autó­val távoz­tak, majd fel­vet­ték utas­ként a női vád­lot­tat, aki az autó hátsó ülé­sé­re ült, ahol az ello­pott met­sző­ol­lók voltak.

Deb­re­cen­ben köz­le­ked­ve, ész­lel­ték az egyik utcá­ban iga­zol­ta­tó rend­őrö­ket, ezért a két férfi meg­kér­te az asszonyt, hogy rejt­se el a lopott dol­go­kat. A nő azo­kat a tás­ká­já­ba tette, de tudta, hogy a kerti esz­kö­zök bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből származnak.

Cse­lek­mé­nyük­kel a férfi vád­lot­tak több mint 90.000 forint kárt okoz­tak, ami tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült, mivel a deb­re­ce­ni rend­őrök az intéz­ke­dés során a nőnél meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták a lopott áru­cik­ke­ket, majd azo­kat vissza­ad­ták a sértettnek.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv 2021 janu­ár­já­tól hatá­lyos ren­del­ke­zé­sei értel­mé­ben aki a más által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó dol­got meg­szer­zi vagy elrej­ti, öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, mivel tette a tör­vény­mó­do­sí­tás óta pénz­mo­sás­nak minősül.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a két férfi vád­lot­tal szem­ben kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge, míg női tár­suk­kal szem­ben pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok alap­ján a férfi vád­lot­tak­kal szem­ben pénz­bün­te­tést, míg a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.