Főoldal » Hírek » Hamar elfogták a pénztárca tolvajokat - Videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, több köz­ok­irat, magán­ok­irat, készpénz-helyettesítő fize­tő­esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 48 éves nővel és 77 éves fér­fi­val szem­ben, akik elemel­tek egy vélet­le­nül hát­ra­ha­gyott tár­cát egy bala­ton­lel­lei üzletben.

A vád sze­rint a nő és hol­land isme­rő­se 2021 feb­ru­ár­já­nak ele­jén együtt vásá­rol­tak egy áru­ház­ban Bala­tonl­el­lén. Velük egy idő­ben a sér­tett is az üzlet­ben tar­tóz­ko­dott, éppen a kira­kott ruhák között válo­ga­tott, ami­kor a ruha­mé­re­tek ellen­őr­zé­se­kor letet­te pénz­tár­cá­ját az áruk­ra, majd a tárca nél­kül ment tovább.

Ezt köve­tő­en a férfi is a ruhák­hoz lépett, és egy­ből ész­lel­te az őri­zet­le­nül hagyott pénz­tár­cát, amit meg­mu­ta­tott a bevá­sár­ló­ko­csit toló tár­sá­nak. A vád­lot­tak együtt néz­tek bele a férfi által kinyi­tott tár­cá­ba, és mivel abban nagyobb össze­gű kész­pénz volt, ezért a nő azt tás­ká­já­ba rejtette.

A sér­tett 10 perc eltel­té­vel fedez­te fel pénz­tár­cá­já­nak hiá­nyát és egy­ből a bolt veze­tő­sé­gé­hez for­dult. Az üzlet­ben fel­sze­relt kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján jól lát­szott az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye, aki­ket fél órá­val később már egy másik üzlet par­ko­ló­já­ban iga­zol­tat­tak a fonyó­di rendőrök.

A ter­hel­tek a tár­cát hiány­ta­la­nul vissza­ad­ták, így a 105.000 forint össze­gű elkö­ve­té­si érték megtérült.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban - bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tak­kal szemben.

Az üzlet­ben készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: