Főoldal » Archív » Hamburgert rabolt a fiatalkorú – javítóintézetben várja a tárgyalást

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás miatt emelt vádat egy 16 éves fia­tal­lal szem­ben, aki egy 11 éves gye­rek­től vette el az egyik gyors­ét­te­rem­ben vásá­rolt menü­jét.

A vád­lott 2017. janu­ár 14-én a kora dél­utá­ni órák­ban, Sal­gó­tar­ján főut­cá­ján követ­ni kezd­te a 11 éves sér­tet­tet azért, hogy az egyik gyors­ét­te­rem­ben vásá­rolt ham­bur­gert, sült krump­lit és üdí­tőt tar­tal­ma­zó két zacs­kót meg­sze­rez­ze tőle. Mikor utol­ér­te a fiút, meg­szó­lí­tot­ta azzal, hogy adja neki az egyik ada­got.

A sér­tett a cso­ma­got nem adta át, mire a vád­lott ököl­be szo­rí­tott kezét fel­emel­ve köve­tel­te a papír­zacs­kót a sér­tet­től, és meg­fe­nye­get­te azzal, hogy ha nem kapja meg azt, meg­ve­ri őt. A fiú meg­pró­bált elmen­ni a vád­lott mel­lett, aki egy hir­te­len rán­tás­sal kitép­te a kezé­ből a zacs­kót, majd öklét mutat­va köve­tel­te a másik cso­ma­got is. A meg­ré­mült fiú ekkor a másik zacs­kót a vád­lott felé dobta, majd elsza­ladt. A fia­tal­ko­rú vád­lott a rabolt élel­mi­szert elfo­gyasz­tot­ta.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­eme­lés­kor is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­lal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.