Főoldal » Hírek » Hamis ajánlóívekkel szerettek volna jelöltek lenni - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be öt elkö­ve­tő­vel szem­ben. Közü­lük hár­man - két elkö­ve­tő segít­sé­gé­vel - hamis aján­ló­íve­ket hasz­nál­tak fel azért, hogy fel­ke­rül­je­nek pár­tok ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt lis­tá­já­ra.

A három elkö­ve­tő az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők 2018. évi válasz­tá­sán a Komárom-Esztergom Megye 3. számú Ország­gyű­lé­si Egyé­ni Válasz­tó­ke­rü­let­ben kép­vi­se­lő­je­lölt­ként sze­re­tett volna indul­ni. Ket­ten azon­ban nem tud­tak ötszáz aján­lást össze­gyűj­te­ni, ezért másik két tár­suk segít­sé­gé­vel olyan aján­ló­íve­ket adtak le, melyen olyan állam­pol­gá­rok ada­tai és alá­írá­sai is sze­re­pel­tek, akik nem adtak aján­lást a jelöl­tek­nek.  A meg­ha­mi­sí­tott aján­ló­íve­ket a vád­lot­tak írták alá alá­írás­gyűj­tő­ként, azon­ban őket a válasz­tá­si iroda nem vette nyil­ván­tar­tás­ba. Egy elkö­ve­tő a hamis aján­lá­sok fel­hasz­ná­lá­sa nél­kül is elér­te az ötszáz aján­lást, így ő fel­ke­rült a lis­tá­ra.

Az ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn­ügyi Osz­tá­lya nyo­mo­zott.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az egyik vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és pénz­bün­te­tést, a töb­bik­kel szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.