Főoldal » Hírek » Hamis alibit szolgáltatott barátjának – fegyház járhat érte- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy 67 éves fér­fit ember­ölés­sel gya­nú­sí­tot­tak a ható­sá­gok, ezért 51 éves barát­já­val elha­tá­roz­ták, hogy az a gyil­kos­ság ide­jé­re hamis ali­bit szol­gál­tat neki, majd a fia­ta­labb férfi két kihall­ga­tás során is meg­pró­bál­ta más sze­mély­re terel­ni az ember­ölés gyanúját.

A két férfi évti­ze­dek óta barát­ság­ban állt, 2018 októ­be­re és decem­be­re között pedig cel­la­tár­sak vol­tak egy büntetés-végrehajtási intézetben.

Az idő­sebb férfi ellen egy 2002-ben elkö­ve­tett ember­ölés miatt volt bün­te­tő­el­já­rás folya­mat­ban, ezért barát­ját meg­kér­te arra, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek ide­jé­re biz­to­sít­son neki ali­bit. Közö­sen írtak egy bead­ványt, mely­ben azt állí­tot­ták, hogy a fia­ta­labb cel­la­társ az ügyre vonat­ko­zó és a barát­ját mentő infor­má­ci­ók­kal ren­del­ke­zik, majd az ira­tot a nyo­mo­zó ható­ság­nak és a gya­nú­sí­tott ügy­véd­jé­nek is elküldték.

A fia­ta­labb férfi az elle­ne foly­ta­tott eljá­rás­ban a kihall­ga­tá­sa során kije­len­tet­te, hogy a 2002-es ember­ölés ide­jén idő­sebb barát­ja az ő lako­dal­mán vett részt, a gyil­kos­sá­got pedig egy másik, álta­la ismert férfi követ­te el.

Ezután az ember­ölés miatt nyo­mo­zó rend­őrök is kihall­gat­ták őt, nekik meg is neve­zett – valót­la­nul – egy konk­rét sze­mélyt gyil­kos­ként, azzal, hogy az ember­ölés hát­te­ré­ben üzle­ti vita állt. 

Hamar kide­rült azon­ban, hogy a tanú nem mond iga­zat, mivel a gyil­kos­ság ide­jén nem kötött házas­sá­got és lako­dal­mat sem tar­tott, így barát­ja sem vehe­tett részt az esküvőn.

A két férfi ter­hé­re igaz­ság­szol­gál­ta­tás elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek róha­tók, ezért az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind­ket­tő­jük­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a vád­lot­tak fizes­sék meg az eljá­rás során kelet­ke­zett 159.000 Ft bűn­ügyi költ­sé­get is.

Az ügy­ben első fokon a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.