Főoldal » Archív » Hamis diplomahonosítási okirattal leplezte sikkasztását

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás vét­sé­ge és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki vál­lal­ta, hogy az isme­rő­se dip­lo­má­já­nak hono­sí­tá­sá­val kap­cso­la­tos teen­dő­ket inté­zi, azon­ban az ügy­in­té­zés­re kapott pénzt fel­él­te, meg­bí­zó­já­nak pedig a kül­föl­dön szer­zett fog­or­vo­si okle­ve­le elis­me­ré­sé­ről hamis okira­tot készí­tett.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Hamis dip­lo­ma­ho­no­sí­tá­si okirat­tal lep­lez­te sik­kasz­tá­sát