Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hamis főiskolai bizonyítvánnyal igazolta végzettségét – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki két­szer pénz­ügyi és szám­vi­te­li ügy­in­té­ző vég­zett­sé­get iga­zo­ló hamis főis­ko­lai bizo­nyít­ványt hasz­nált fel mun­ka­erő köl­csön­ző és magán-munkaközvetítői köz­hi­te­les nyil­ván­tar­tás­ba tör­té­nő felvételkor.

A vád sze­rint a nő 2023. ápri­lis ele­jén mun­ka­vi­szonyt léte­sí­tett egy cég­nél, ahol pénz­ügyi és szám­vi­te­li ügy­in­té­ző vég­zett­sé­get iga­zo­ló hamis főis­ko­lai bizo­nyít­ványt nyúj­tott be. Az e-mailben meg­kül­dött doku­men­tum sze­rint a vád­lott a magán-munkaközvetítői tevé­keny­ség­hez szük­sé­ges vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zett. A doku­men­tum azon­ban nem­csak azért volt hamis, mert a főis­ko­la a nő nevé­re nem állí­tott ki bizo­nyít­ványt, hanem ami­att is, mert az okirat­ban sze­rep­lő sza­kot az intéz­mény meg sem hirdette.

A mun­ka­adó ezután – nem tudva a bizo­nyít­vány hamis vol­tá­ról – magán-munkaközvetítői tevé­keny­ség érde­ké­ben beje­len­tést tett a kor­mány­hi­va­tal­hoz a köz­hi­te­les nyil­ván­tar­tás­ba vétel cél­já­ból. A kor­mány­hi­va­tal az eljá­rá­sa során ész­lel­te, hogy a benyúj­tott bizo­nyít­vány hamis, ezért a nyil­ván­tar­tás­ba vételt megtagadta.

A ható­sá­gi eljá­rás­ban az is kide­rült, hogy egy évvel koráb­ban a nő egy másik cég nevé­ben ugyan­ezt a hamis bizo­nyít­ványt már egy­szer benyúj­tot­ta a szük­sé­ges vég­zett­ség iga­zo­lá­sá­hoz. Az alap­ján őt akkor a munkaerő-kölcsönzési tevé­keny­ség­re jogo­sí­tó nyil­ván­tar­tás­ba beje­gyez­ték. Az utóbb fel­me­rült ada­tok alap­ján azon­ban azóta törölték.

Az ügyész­ség a nőt több­rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.