Főoldal » Hírek » Hamis horvát orvosi iratokkal akarta késleltetni testvére börtönbe vonulását – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó keszt­he­lyi nővel szem­ben, aki a test­vé­ré­vel szem­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát akar­ta hamis okira­tok­kal elodázni. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott test­vé­ré­vel szem­ben a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék több éves bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A fér­fi­nak már be kel­lett volna vonul­nia a bör­tön­be, ami­kor a vád­lott a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elha­lasz­tá­sa érde­ké­ben 2021. és 2022. évek­ben az álta­la meg­ha­tal­ma­zott védők útján több­ször olyan, előbb a zada­ri, majd a rije­kai kór­há­zak által kiál­lí­tott hor­vát nyel­vű orvo­si doku­men­tu­mo­kat nyúj­tott be, melyek sze­rint a férfi az éle­tét köz­vet­le­nül veszé­lyez­te­tő beteg­ség­ben szenved.

A vád­lott kérel­mé­nek elő­ször a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék helyt adott, és hat hónap halasz­tást enge­dé­lye­zett a sza­bad­ság­vesz­tés meg­kez­dé­sé­re, de az újabb kérel­mek­kel kap­cso­lat­ban vég­re­haj­tott szak­ér­tői vizs­gá­la­tok alap­ján azon­ban beiga­zo­ló­dott, hogy a férfi nem szen­ved a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát kizá­ró beteg­ség­ben, ahogy az is, hogy a vád­lott által becsa­tolt hor­vát orvo­si doku­men­tu­mok hami­sak és egy­ben valót­lan tar­tal­mú­ak is.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.