Főoldal » Archív » Hamis iskolai bizonyítványt használtak fel - vádat emeltek ellenük

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon, mivel a vád­lot­tak hamis isko­lai bizo­nyít­vány benyúj­tá­sá­val sze­rez­tek jogosítványt.

A hatá­lyos jog­sza­bá­lyok alap­ján annak, aki jár­mű­ve­ze­tői enge­délyt kíván sze­rez­ni, ren­del­kez­nie kell alap­fo­kú isko­lai vég­zett­ség­gel és ezt iga­zol­nia is szükséges.

A vád sze­rint az egyik vád­lott 2015 ápri­li­sá­ban, míg a másik vád­lott 2015 novem­be­ré­ben jelent­ke­zett kép­zés­re egy deb­re­ce­ni autós­is­ko­lá­ban. A vád­lot­tak egyi­ke sem végez­te el a nyolc álta­lá­nos isko­lai osz­tályt. A vád­lot­tak a sike­res vizs­ga után isme­ret­len sze­mély által készí­tett, hamis álta­lá­nos isko­lai bizo­nyít­vánnyal iga­zol­ták a vég­zett­sé­gük meg­lé­tét. A benyúj­tott doku­men­tu­mok alap­ján az ille­té­kes ható­ság mind­két vád­lott részé­re kiál­lí­tot­ta a „B” kate­gó­ri­á­ra érvé­nyes gép­jár­mű­ve­ze­tői engedélyt.

Miu­tán meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lot­tak által benyúj­tott isko­lai bizo­nyít­vá­nyok hami­sak, az ille­té­kes kor­mány­hi­va­ta­lok a két férfi veze­té­si jogo­sult­sá­gá­nak szü­ne­te­lé­sét ren­del­ték el és az okmá­nyo­kat visszavonták.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az ügyész­ség az egyik vád­lott ese­té­ben pénz­bün­te­tés, míg a másik, több­szö­rös vissza­eső vád­lott ese­té­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.