Főoldal » Hírek » Hamis jegyeket küldött, majd megtérítette a kárt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tatai Járá­si Ügyész­ség a csa­lás vétsége miatt indult eljá­rást tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te azzal a nővel szem­ben, aki köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban meg­té­rí­tet­te a kárt. 

A hatá­ro­zat­ban írt tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő­től a tatai sér­tett 2020. már­ci­us hónap­ban, majd ezt köve­tő­en továb­bi 2 alka­lom­mal 30 darab fesz­ti­vál­ra szóló jegyet vásá­rolt az interneten.

A sér­tett a 350.000 forin­tos vétel­árat átutal­ta a nő bank­szám­lá­já­ra. Az elkö­ve­tő 10 darab jegyet meg­kül­dött ugyan, de kide­rült, hogy hami­sak, a többi jegyet pedig már meg sem küldte.

Az ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rást fel­füg­gesz­tet­te, és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. A nő a sér­tett­nek 350.000 forint meg­fi­ze­té­sé­vel a bűn­cse­lek­mény káros követ­kez­mé­nye­it jóvá­tet­te, ezért az ügyész­ség az eljá­rást megszüntette.