Főoldal » Archív » Hamis közjegyzői okiratokkal csalták el haldokló hozzátartozójuk ingatlanait

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy moson­ma­gyar­óvá­ri köz­jegy­ző és két továb­bi helyi ille­tő­sé­gű sze­mély – anya és fia – ellen. A vád­irat sze­rint az anya és fia vég­ren­de­let, aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dés és továb­bi négy hamis köz­jegy­zői okirat készít­te­té­sé­vel és kór­há­zi ágyon tör­té­nő alá­íra­tá­sá­val 2012 nya­rán elvon­ták a hal­dok­ló roko­nuk­tól ingat­lan­ja­it. A tet­te­sek, akik a sér­tett nő test­vé­re és édes­any­ja vol­tak 56.000.000 Ft érté­kű kárt okoz­tak a néhai sér­tett kis­ko­rú gyermekének.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye